MOBKOS ngjarja e transferit dhe shpërblimeve në Pejë