Përmbledhje dhe rekomandime

Që nga fillimi i vitit 2009 deri në shtator 2011 ekipi i MOBKOSit ka kryer një DEMO për planifikimin të qendrueshem të mobilitetit urban në Kosovë. Është zgjedhur qyteti i Pejes. DEMO është fokusuar në ato fusha pune dhe praktika që kanë qenë të njohura se paraqesin bazat e planifikimit të mobilitetit urban të qendrueshem në Evropë.

Shkarko si pdf

Korniza për programin e mobilitetit urban në Kosovë