SHPËRBLIMET MOBKOS

Këshilli i MOBKOS për ‘Ftesën për 50 Kontribute” do të shpërblejë 5 kontributet më të mira në lëvizshmërinë urbane në 5 kategoritë vijuese:

Më shumë informata të hollësishme do të publikohen në faqen e internetit në kohën e duhur.