100 ide për kontributin e juaj

Moduli 1: Kufizimet e qasjes dhe parkimi
-    Rrugët për këmbësorë
-    Zonat e kufizuara për vetura
-    Si të kufizohet teknikisht qasja?
-    Hapësirat ‘e pastërta‘
-    Plani i parkimit
-    Parkimi si mjet për të promovuar sjelljen alternative të udhëtimit
-    Çmimi i parkimit
-    Korridori i parkimit
-    Çmimi ideal i parkimit?
-    Parkimi dhe shetitja
-    Parkimi & puthja
-    Parkimi dhe ecja
-    Parkimi dhe levizja me biçikletë
-    Parkimi për banorët
-    Parkimi afatshkurtër dhe afatgjatë: bota e ndryshimit
-    Lejimet e qasjes
-    Kufizimi i qasjes dhe shenjat 
-    Ndalimi i rrugëve të shkurtëra për veturat në dobi të llojeve alternative të transportit
-    Autobusët në hapësirat e këmbësorëve?
-    Ajri i pastërt dhe kufizimi i qasjes
-    Qarkullimi i trafikut dhe kufizimi i qasjes
-    Menaxhimi i transportit (transporti publik) dhe kufizimi i qasjes
-    Sistemet e nyjeve për parkim
-    Sistemet për pagesen e parkimit (duke përfshirë pagimin nëpërmes sms-së)
-    Për çka duhet të shfrytëzohen të hyrat nga parkimi?
-    .........................................  

Moduli 2: Kategorizimi i rrugëve urbane dhe hapësira publike

-    Kalimet anësore rrugore 
-    Hyrjet në qytet
-    Rrugët kryesore urbane
-    Rrugët urbane të shpërndarjes dhe dizajnimi i rrugës
-    Dizajnimi i bulevardit 
-    Hapësirat e banimit dhe dizajnimi i rrugës
-    Ndriçimi në qytet 
-    Korridoret për mbrojtjen e shkollës dhe kategorizimi rrugor
-    Siguria rrugore dhe kategorizimi rrugor
-    Kualiteti dhe dizajnimi i hapësires publike
-    Hapësira e përdorur bashkarisht ( shfrytëzimi i përzier i hapësires publike, duke përfshirë veturat)
-    Qetësimi i trafikut
-    Dizajnimi i korridorit për ecje dhe çiklizëm
-    Rrjeti i ecjes
-    Rrjeti i çiklizmit
-    Dizajnimi i parko dhe shetit/ ec/ puth
-    Dizajnimi terminalit të autobusëve
-    Dizajnimi i vendndaljeve të autobusëve
-    Rrugët për të luajtur 
-    ........

Moduli 3: Transporti kolektiv / public
-    Autobusët urban
-    Roli i shërbimit të taksive
-    Autobusët e qytetit si shtesë e autobusëve brenda qytetit
-    Dizajnimi i terminaleve të autobusëve
-    Dizajnimi i autobusit
-    Nevojat e shfrytëzuesit për transport publik: cilat janë ato?
-    Anketimi i shfrytëzuesit të transportit publik
-    Organizimi i shfrytëzuesve të transportit publik në Kosovë?
-    Roli i transportit publik në qendrueshmerinë e mobilitetit urban?
-    Autobusi i qytetit: Çdo orë apo çdo 10 minuta?
-    Treni i lehtë në Prishtinë?
-    Korridori i transportit publik: çka është ai?
-    Autobusi & ecja
-    Autobusi & shetitja
-    Rrjeti i autobusëve dhe parkimi
-    Shiritat për autobusë
-    Shiritat për autobusë, taksi dhe çiklista?
-    .............

Moduli 4: Mobiliteti i pastërt dhe aktiv
-    Korridoret e ecjes 
-    Shenjëzimi 
-    Zonat për këmbësorë
-    Pse ecja dhe çiklizmi janë forma “ aktive” dhe drejtimi i automjetit formë “pasive”?
-    Parkimi dhe ecja
-    Lehtësimet për personat e hendikepuar
-    Korridoret e çiklizmit
-    Lehtësimet për çiklizëm
-    Vendmbajtëset e biçikletave
-    Si të promovohet transporti ‘i pastërt’
-    Motori i pastërt për autobusët
-    Kush është më i pastërt në qytetet? KEKu apo këmbësori?
-    Semaforët për kalimet e këmbësorëve
-    Kualiteti i kalimit nëpër zebër
-    Pro ose kunder hapësirave të përdorimit të përbashkët?
-    Starti “I ftohtë” i motorit të automjetit & ndotja
-    Gungat rrugore dhe ndikimi i tyre
-    Dizajni rrugor dhe siguria rrugore për këmbësorët dhe çiklistët
-    Financimi i projektit për motorin e pastërt?
-    Kultura e ecjes në Kosovë
-    Pse disa qytete në Kosovë kanë kulturë të çiklizmit dhe të tjerat jo?
-    Pengimi duke parkuar në trotuare
-    Shpejtësia ideale në qytet apo qytetëza? 20/25/30/35 km/ orë?  
-    Distanca ideale e ecjes/ distanca ideale e çiklizmit?
-    Pse zhvillimi hapësinor është i lidhur me promovimin e llojeve të pastërta dhe aktive të transportit?
-    Tunelet, urat apo semaforët? (për këmbësorët)
-    Shtigjet e ecjes dhe çiklizmit për rreth qyteteve/ qytetëzave?  
-    .........................

Moduli 5: Menaxhimi i Transportit Urban
-    Mbledhja dhe analizimi i të dhënave të trafikut; analiza e trafikut
-    Rëndësia e anketimeve të udhëtimeve të ekonomive familjare si shtesë e të dhënave të numërimit të trafikut
-    Qarkullimi i trafikut urban (skema)
-    Menaxhimi i trafikut përfshinë gjithashtu menaxhimin e transportit public
-    Sistemi i nyjës
-    Shenjëzimi efektiv rrugor
-    Fytet e ngushta rrugore, tollovia në rrugët urbane dhe kapaciteti i rrugëve urbane
-    Racionalja dhe jo racionalja e semaforëve brenda qytetit apo qytetëzës
-    Unazat rrugore në qytete dhe qytetëza
-    Unaza rrugore apo semaforë?
-    Qarkullimi i trafikut dhe parkimi
-    Mirëmbajtja emergjente rrugore
-    Sherbimet emergjente dhe tollovia në rrugën urbane
-    Ndikimi i parkimit në rrugë për qarkullimin e trafikut
-    Hulumtim për parkimin, pengimin dhe kapacitetin rrugor
-    Përmirësimi i trafikut urban, përmirësimi i transportit publik urban apo të dyja?
-    Regjimi i shpejtësisë në qytete dhe qytetëza në raport me menaxhimin e trafikut
-    ..................

Moduli 6: Masa te buta
-    Kampanja për stilin e ri jetësor të udhëtimit urban
-    Edukimi i transportit urban
-    Marketingu i transportit urban
-    Promovimi i formave aktive të transportit urban
-    Plani i udhëtimit shkollë/ fakultet
-    Plani i udhëtimit të kompanisë 
-    Pakot informuese për grupet e synuara
-    Stimulimi i transportit publik dhe/ ose format aktive të transportit
-    Vend grumbullimi i veturave
-    Pakot edukuese për shkollat (fillore/ të mesme)
-    ...............

Moduli 7: Transporti urban i mallrave
-    Skema e shpërndarjes
-    Menaxhimi i parkut të automjeteve & planifikimi i korridorit
-    Ngarkimi dhe shkarkimi 
-    Zona e ngarkimit 
-    Automjetet e pastërta/ parku i pastërt i automjeteve 
-    Bashkpunimi publik- privat
-    Qendra urbane e shpërndarjes 
-    Kufizimet për shpërndarjen e mallrave
-    Platforma institucionale për menaxhimin urban të mallrave .....

Moduli 8: Qeverisja & partneriteti
-    Strategjia dhe objektivat për mobilitetin e qendrueshëm urban? A është i domosdoshëm plani i mobilitetit (transportit) urban të qendrueshëm?
-    Mjedisi dhe mobiliteti urban 
-    Objektivat sociale- ekonomike- mjedisore: qasja e balancuar
-    Çka është qasja multimodale? 
-    Çka është qasja intermodale? 
-    Në kërkim të lidershipit për mobilitetin urban
-    Grupi Punues apo Drejtues për mobilitetin urban në qytete
-    Organizimi dhe menaxhimi i brendshëm
-    Drejt departamenteve urbane për punët publike + mobilitetin urban?
-    Statuti i Mobilitetit Urban
-    Marrëveshja e Mobilitetit
-    Mbledhja dhe analizimi i të dhënave: diciplina e harruar?
-    Rëndësia e anketimeve të udhëtimeve të ekonomive familjare si shtesë për të dhënat e numërimit të trafikut
-    Të dhënat/ statistikat për ndikimin në shëndet nga ndotja e trafikut 
-    Të dhënat/ statistikat për aksidentet rrugore në mjedisin urban
-    Roli i menaxherit të mobilitetit urban
-    Ndikimet e mobilitetit për zhvillimet e reja urbane? (vendbanimet e reja urbane)
-    Planifikimi i zhvillimit urban dhe planifikimi i mobilitetit urban
-    Planifikimi rregullativ dhe planifikimi i mobilitetit urban  
-    Plani i mobilitetit të kompanisë/ plani i mobilitetit të shkollës apo universitetit 
-    Plani i mobilitetit të spitalit
-    Bashkpunimi ndërmjet qyteteve dhe qytetëzave dhe ministrive?   
-    Monitorimi i rezultateve/ ndikimet e projekteve dhe planeve
-    ............................