Masat e buta

Ndikimi i masave të buta

‘Masat e buta’ merren për të ndryshuar sjelljen dhe shprehitë në shfrytëzimin e veturave në qytetet e mëdha dhe qytetet e tjera. Këto masa përfshijnë një rang të gjerë të veprimeve siç janë informimi, kampanjat e rritjes së vetëdijes, planet e udhëtimit, marketingu dhe edukimi, organizimi më i mirë i shërbimeve dhe koordinimi i aktiviteteve të partnerëve të cilët asnjëherë më parë nuk u janë bashkuar përpjekjeve.

Emri modern për këtë fushë profesionale është “Menaxhimi i Mobilitetit”. Është dëshmuar si i suksesshëm ndryshimi i zgjedhjeve të udhëtimit të qytetarëve drejt llojeve më shumë të qëndrueshme të transportit. Shpesh ky lloj i masave merret në kombinim me masat “e forta”.

Menaxhimi i trafikut urban dhe transporti publik urban

Gjurmimi i axhendes për mobilitetin urban të qendrueshem në Kosovë

Mënyrat e lëvizjes dhe largësitë - hulumtimi në njësi të banimit

Plani i rrugëtimit të sigurt për në shkollë